#eithif


EIT Health Investors Forum

17 listopada 2022
17 November 2022

Wydział Zarządzania Uniwerstytetu Warszawskiego
Szturmowa 1/3, Warszawa

Faculty of Management of the University of Warsaw
Szturmowa 1/3, Warsaw

EIT Health Investors’ Forum Warsaw organizowane przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego skupia wiodące startupy i fundusze VC, dając niezwykłą okazję do nawiązania kontaktów i wymiany poglądów wśród graczy w ochronie zdrowia.

Wydarzenie dostarcza uczestnikom najnowsze spostrzeżenia i dane branżowe, debatę równorzędną na wysokim poziomie oraz możliwości nawiązywania relacji w środowisku niekomercyjnym.


The EIT Health Investors’ Forum Warsaw organised by the Faculty of Management of The University of Warsaw brings together leading startups and VC funds for an extraordinary opportunity to network and share views among the players in healthcare.

The event will provide participants with the latest industry insights and data, high-level peer-to-peer debate,
and networking opportunities in a non-commercial environment.


Rejestracja został zamknięta *)
Registration is closed *)

Uczestnictwo jest bezpłatne, otwarte dla start-upów, przedsiębiorców i inwestorów z całej Polski i odbywa się w języku polskim.

Attendance is free, open to start-ups, entrepreneurs, and investors around Poland and is held in Polish.

Pierwszy panel

First forum panel

Nowe modele świadczenia opieki zdrowotnej:
  • Opieka zdrowotna oparta na wartościach, w której mierniki sukcesu opierają się na wynikach pacjentów i przejściu z leczenia na profilaktykę.

New models to deliver healthcare:
  • Value-based healthcare, where success measures are based on patient outcomes and the shift from treatment to prevention.

Drugi panel

Second Forum panel

Cyfrowe urządzenia medyczne i diagnostyka:
  • Cyfrowa transformacja zdrowia w Europie.
  • Recepta i refundacja w krajach UE na certyfikowane wyroby medyczne (DiGA).

Digital Medical Devices & Diagnostics:
  • Digital health transformation in Europe.
  • The prescription and reimbursement in EU countries for certified medical devices (DiGA).

Trzeci panel

Third Forum panel

Health Data:
  • Wdrożenie Europejskiej Przestrzeni Danych o Zdrowiu (EHDS).
  • Zrozumienie znaczenia wymiany danych dla pacjentów, obywateli i pracowników służby zdrowia.

Health data:
  • The implementation of the European Health Data Space (EHDS).
  • Understanding the importance of data sharing for patients, citizens, and healthcare professionals.


EIT Health Investors Forum to wydarzenie, na którym spotkają się przedsiębiorcy, przedstawiciele branży, inwestorzy, menedżerowie programów i przedstawiciele EIT Health, jest idealną przestrzenią dla start-upów do walidacji swoich innowacji w dziedzinie zdrowia.

Według Prof. Jarosława J. Fedorowskiego (Prof. uniw., MD, PhD, MBA, FACP, FESC), Prezesa Polskiej Federacji Szpitali PFSz.:
"
Polska jednym z liderów regionu Europy Środkowej w obszarze startupów medycznych, co ma związek m.in. z dynamicznym wzrostem gospodarczym, dużym zapotrzebowaniem na nowe projekty, ambitnym i dobrze wykształconym społeczeństwem oraz owocną współpracą międzynarodową. Nasz kraj zawdzięcza pozycję lidera w szczególności dzięki imponującej aktywności ludzi, przeważnie młodych, których śmiało można nazwać liderami innowacji oraz pionierami postępu w ochronie zdrowia.".
(Raport “Top Disruptors in Healthcare, 2022)

Uniwersytet Warszawski dołączając do inicjatywy EIT Health Innostars pragnie aktywnie wspierać środowiska regulacyjne, biznesowe i innowacyjne z obszaru ochrony zdrowia.

The EIT Health Investors Forum is an event bringing together entrepreneurs, industry representatives, investors, program managers and representatives of EIT Health, and is an ideal space for start-ups to validate their innovations in the field of health.

According to Prof. Jarosław J. Fedorowski (University professor, MD, PhD, MBA, FACP, FESC), President of the Polish Federation of Hospitals PFSz .: "Poland is one of the leaders of the Central European region in the field of medical startups, which is related to, among others, dynamic economic growth, high demand for new projects, ambitious and well-educated society and fruitful international cooperation. Our country owes its leading position in particular to the impressive activity of people, mostly young, who can be safely called innovation leaders and pioneers in health care. ". (Report “Top Disruptors in Healthcare, 2022)

By joining the EIT Health Innostars initiative, the University of Warsaw would like to support regulatory, business and innovative healthcare environments actively.

Partnerem Forum jest COBIN Angels - największy profesjonalny klub aniołów biznesu w Polsce. Od 2015 roku COBIN wspiera inwestorów prywatnych w dokonywaniu inwestycji w młode, szybko rozwijające się firmy technologiczne z Polski i regionu Europy Środkowej. COBIN zrzesza właścicieli firm, członków zarządu i top managerów. W ciągu ostatnich pięciu lat członkowie COBIN Angels zawarli kilkadziesiąt transakcji, w ramach których oprócz inwestycji finansowych wspierają rozwój startupów swoją wiedzą, doświadczeniem i relacjami.

COBIN Angels is the largest professional club of business angels in Poland. Since 2015, COBIN has supported private investors in making investments in young, fast-growing technology companies from Poland and the Central European region. COBIN brings together business owners, board members and top managers. Over the past five years, COBIN Angels members have concluded several dozen transactions under which, in addition to financial investments, they support the development of startups with their knowledge, experience and relationships.


Eksperci

Experts

Robert Ługowski

Cobin Angels

Aleksandra Maciejewicz

LAWMORE

Łukasz Mańkowski

Aligo VC

Michał Pachowski

CeCert

Rafał Szmuc

CliniNote

Wojciech Walniczek

OTB Ventures

Piotr Wiliński

Medi Ventures

--- ---

TBC

Prelegenci

Speakers

Mikołaj Gurdała

IQVIA

Ligia Kornowska

Polska Federacja Szpitali

Paweł Ptaszyński

CSK UMED (online)

Franciszek Rakowski

ICM UW

Andrzej Rys

DG SANTE - EC (EU) (online)

Hubert Życiński

Departament Innowacji MZ (online)

Goście

Guests

Dariusz Dziełak

Departament Analiz i Innowacji NFZ

Radosław Kuchar

PFR Ventures

Tomasz Pawlęga

Departament Analiz i Innowacji NFZ

Paula Pul

LAWMORE

Moderator wydarzenia

Event moderator

Joanna Broy

EIT Health InnoStars

JOANNA BROY - Education oraz Ecosystem Lead w EIT Health Innostars, wspierający wdrażanie strategii edukacyjnej EIT Health poprzez zapewnienie rozwoju wysokiej jakości treści edukacyjnych oraz budowanie silnych relacji w lokalnym ekosystemie edukacyjnym. Wcześniej związana z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi jako Kierownik Działu Projektów Akceleracyjnych, odpowiedzialny m.in.: za zarządzanie europejskimi projektami edukacyjnymi, akceleracyjnymi i innowacyjnymi, ocenę innowacyjnych pomysłów, prowadzenie warsztatów, czy wspieranie młodych talentów przy skalowaniu projektów na rynek.


JOANNA BROY - Education and Ecosystem Lead at EIT Health Innostars, supporting the implementation of the EIT Health educational strategy by ensuring the development of high-quality educational content and building strong relationships in the local educational ecosystem. She was previously associated with the Medical University of Lodz as the Head of the Acceleration Projects Department, responsible, among others, for managing European educational, acceleration and innovative projects, evaluating innovative ideas, conducting workshops, or supporting young talents in scaling projects to the market.


Organizator wydarzenia

Event organiser

Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego

Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

Faculty of Management
University of Warsaw

Szturmowa 1/3, 02-678 Warsaw


Hungary

Neumann Janos u. 1/E, 1117 Budapest

Poland
Centre of Innovation and Technology Transfer of Medical University of Łódź

Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź


---------------------------

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 1972 roku i jest najstarszą w Europie Środkowo-Wschodniej jednostką kształcącą w zakresie Zarządzania.

Wydział posiada przyznane akredytacje ("trzy korony"): AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), AMBA (Association of MBAs) oraz EQUIS (European Quality Improvement System), które są przez świat biznesu i nauki rozumiane jako potwierdzenie najwyższego standardu edukacji na uczelniach biznesowych.

Koronę akredytacyjną posiada jedynie 110 uczelni spośród ok. 15 000 wszystkich biznesowych szkół wyższych na świecie, co stanowi tylko ok. 1%. Tym samym, Wydział Zarządzania znajduje się w elitarnym gronie międzynarodowych uczelni, które gwarantują swoim studentom najwyższy poziom edukacji w tym samym standardzie.


The Faculty of Management at the University of Warsaw was established in 1972 and is the oldest unit in Central and Eastern Europe, educating in management.

The faculty has the following accreditations ("three crowns"): AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), AMBA (Association of MBAs) and EQUIS (European Quality Improvement System), which are understood by the world of business and science as a confirmation of the highest standard of education at business universities.

Only 110 universities hold the accreditation crown out of approx. 15,000 of all business universities in the world, which is only approx. 1%. Thus, the Faculty of Management is among the elite group of international universities that guarantee their students the highest level of education at the same standard.


---------------------------

EIT Health to największa organizacja działająca w obszarze innowacyjnej medycyny i opieki zdrowotnej w ramach utworzonego przez Unię Europejską - Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Ponad 150 wiodących firm, uczelni wyższych, centrów badawczo-rozwojowych z całej Europy rozwija wspólne projekty innowacyjne, które są testowane i wdrażane w ramach systemów opieki zdrowotnej.

Do tej pory EIT Health przeszkolił 11 tysięcy studentów, lekarzy, naukowców, przedsiębiorców, wdrożył na rynek ponad 55 konkretnych rozwiązań, udzielił wsparcia ponad 600 najlepszym europejskim startup-om i pomógł uzyskać finansowanie inwestorskie w wysokości ponad 100 mln euro dla najbardziej obiecujących projektów.

W Polsce w ramach partnerstwa, EIT Health współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Centralnym Szpitalem Klinicznym w Łodzi, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Siecią Badawczą Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Politechniką Łódzką.


EIT Health is a network of best-in-class health innovators with approximately 150 partners and is supported by the European Institute of Innovation and Technology (EIT), a body of the European Union. We collaborate across borders to deliver new solutions enabling European citizens to live longer, healthier lives.

As Europeans tackle the challenge of increasing chronic diseases and multi-morbidity and seek to realise the opportunities that technology offers to move beyond conventional approaches to treatment, prevention and healthy lifestyles, we need thought leaders, innovators and efficient ways to bring innovative healthcare solutions to market. EIT Health addresses these needs.

We connect all relevant healthcare players across European borders – making sure to include all sides of the “knowledge triangle” so that innovation can happen at the intersection of research, education and business for the benefit of citizens.

EIT Health: Together for healthy lives in Europe.

For more information visit: www.eithealth.eu.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
The Faculty of Management at the University of Warsaw


W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt mailowy: pnawrocki at wz.uw.edu.pl


*) Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.
*) The organiser reserves the right to close the list of participants earlier.